Porušovanie Ap.

Porušovanie hudobných,rozhlasových ,televíznych, filmových autorských práv.


Hudobné ,rozhlasové,televízne filmové diela sú majetkom autorov, preto s nimi nemožno nakladať bez súhlasu tvorcov

(Autorský zákon §17, 18).

Používanie hudobných rozhlasových televíznych filmových diel bez súhlasu ich tvorcov
=
neoprávnené nakladanie s predmetmi chránenými Autorským zákonom spôsobom, ktorý patrí autorom
=
naplnenie skutkovej podstaty trestného činu
podľa §283 Trestného zákona č.300/2005


Na Slovensku majetkové práva autorov a vydavateľov hudobných rozhlasových televíznych diel kolektívne spravuje Slovenský zväz textárov autorov hudby filmových a hudobných producentov a interpretov (SZTAHFHPI o.z Nitra SR).Jeho právomocou je udeľovať súhlas – tzv. licenciu na použitie hudobných rozhlasových televíznych filmových diel (licencia má formu Hromadnej licenčnej zmluvy)


Uzavretie Hromadnej licenčnej zmluvy s SZTAHFHPI o.z Nitra SR
=
získanie súhlasu na používanie hudobných,rozhlasových televíznych filmových  diel.


Podľa platného autorského zákona je každý, kto používa hudobné diela, povinný získať súhlas na ich použitie, teda uzavrieť sSZTAHFHPI o.z Nitra SR licenčnú zmluvu pred použitím hudobného diela a zaplatiť prostredníctvom SZTAHFHPI o.z Nitra SR autorské odmeny nositeľom / držiteľom autorských práv.

 

Pirátstvo je úmyselné porušovanie autorských práv s cieľom komerčného zisku.

 

V súvislosti s autorskými právami k hudobným , rozhlasovým televíznym filmovým dielam môžeme hovoriť o nasledovných formách pirátstva:

1.HUDBA ŠÍRENÁ NA VEREJNÝCH PODUJATIACH BEZ LICENCIE

Za verejné podujatie sa považuje akékoľvek podujatie, ktoré je prístupné verejnosti a ktorého účastníci  nie sú spojení  rodinnými,  príbuzenskými vzťahmi (napr. koncerty, diskotéky, plesy, módne prehliadky, krsty cédečiek, kníh, športové podujatia, firemné večierky, a pod.).

Každý usporiadateľ verejného podujatia, na ktorom znie hudba, je povinný získať súhlas – licenciu na použitie hudobných diel pred organizovaním podujatia.

2.HUDBA ŠÍRENÁ PROSTREDÍCTVOM HUDOBNÝCH AUTOMATOV - JUKEBOXOV BEZ LICENCIE

Majiteľ resp. prevádzkovateľ hudobných automatov je povinný získať licenciu na ich prevádzku a požiadať SZTAHFHPI o.z. Nitra SR o vydanie licenčnej známky na každý nový hudobný automat pred začatím ich verejnej prevádzky (týka sa to hudobných automatov s hudobnými dielami predvádzanými z originálnych zvukových nosičov ako aj hudobných automatov s hudobnými dielami  predvádzanými z druhotných  rozmnoženín originálnych  zvukových nosičov, uložených  ako komprimovaný digitálny záznam na pamäťovom médiu).
Každý hudobný automat umiestnený vo verejnosti prístupnom priestore musí  byť  označený licenčnou známkou SZTAHFHPI o.z. Nitra SR s nalepeným hologramom a registračným číslom.  Hudobný automat bez licenčnej známky je nelegálny .

3.POUŽITIE HUDOBNÝCH DIEL PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH ZARIADENÍ VO VEREJNÝCH PREVÁDZKACH BEZ LICENCIE


Majiteľ prevádzky, príp. nájomca priestoru, v ktorom znie hudba z technického zariadenia (rozhlasového prijímača, televízneho prijímača, CD/DVD prehrávača a pod.) výlučne na počúvanie a od návštevníkov sa nevyberá vstupné, je povinný získať súhlas – licenciu SZTAHFHPI o.z. Nitra SR ešte pred nainštalovaním týchto prístrojov do prevádzky.

4.HUDBA ŠÍRENÁ PROSTREDNÍCTVOM ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO - OBRAZOVÝCH NOSIČOV BEZ LICENCIE

Najčastejšie nelegálne nosiče: SZTAHFHPI o.z. Nitra SR

  • nosiče s použitím hudobných diel bez súhlasu  autorov / bez licencie SZTAHFHPI o.z. Nitra SR – originálne nahrávky s vysporiadanými právami výkonných umelcov, ale vyrobené bez súhlasu autorov hudobných diel alebo bez licencie SZTAHFHPI o.z. Nitra SR.
  • duplikáty vyrobené z originálnych nahrávok bez súhlasu autorov, výkonných umelcov a výrobcov
  • nezákonné nahrávky zo živých koncertov

Každý zvukový nosič, obsahujúci domáce alebo zahraničné hudobné dielo z repertoáru zastupovaného SZTAHFHPI o.z. Nitra SR, musí byť označený na disku, v prípade technickej nemožnosti na obale nosiča buď ochrannou značkou SZTAHFHPI o.z. Nitra SR v spojení s medzinárodnou značkou BIEM alebo ochrannou značkou inej zahraničnej spoločnosti, napr. OSA, GEMA v spojení s medzinárodnou značkou BIEM. Zároveň musí byť označený katalógovým číslom. Podľa týchto znakov vedia pracovníci Oddelenia mechanických práv SZTAHFHPI o.z. Nitra SR,identifikovať, či bola výrobcovi vydaná licencia - súhlas na použitie hudobných diel v mene autorov hudobných diel a v akom rozsahu.

Skutočnosť, či sa jedná o originálny záznam alebo pirátsku kópiu zvukovej nahrávky môže posúdiť výrobca pôvodnej nahrávky alebo pracovník SNS IFPI  ( Slovenská národná skupina
medzinárodnej federácie fonografického priemyslu, ktorá zastupuje a chráni práva výrobcov zvukových a hudobných zvukovo obrazových záznamov).

Pôvod zvukovo-obrazovej nahrávky môže posúdiť výrobca nahrávky (príp. výhradný distribútor zatupujúci výrobcu na slovenskom území) alebo pracovník SAPU (Slovenská audiovizuálna protipirátska únia).

 

5.Záznamy súkromnej povahy

 

Ak chcete zaznamenávať podujatia súkromnej povahy (svadby, rodinné slávnosti, stužkové, plesy a pod.) a používať pri tom hudobné diela ako zvukovú kulisu, je potrebné získať licenciu na výrobu  a rozmnožovanie hudobných zvukovo – obrazových záznamov.

6.INTERNETOVÁ STRÁNKA S HUDBOU BEZ LICENCIE


Každý prevádzkovateľ internetovej stránky s hudbou musí mať licenciu z SZTAHFHPI o.z Nitra SR, ktorou získa súhlas autorov verejne sprístupňovať hudobné diela chránené autorským zákonom prostredníctvom počítačovej siete internet.

Softvérovou kriminalitou sa na Slovensku zaoberá BSA SR (Business Sotware Alliance SR -  celosvetové združenie vedúcich výrobcov krabicového softvéru, hardvéru a predstaviteľov internetového sektora).

 

Ak SZTAHFHPI o.z Nitra SR zistí používanie hudobných,rozhlasových televíznych filmových  diel bez uzatvorenia licenčnej zmluvy:

  • bude žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia
  • súčasne môže podať podnet na prešetrenie podozrenie z trestného činu podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. – porušovanie autorského práva alebo na priestupkové konanie podľa zákona o priestupkoch č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

V snahe zefektívniť našu činnosť obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri odhaľovaní porušovania autorských práv.

Ak máte informácie o porušovaní autorských práv,  postúpte ich, prosím,  na SZTAHFHPI o.z Nitra SR.

Informátor zostane v absolútnej anonymite a pri poskytovaní informácií nemusí uviesť ani svoje meno.


Poskytované informácie sú cenné najmä vtedy, keď sú čo najkonkrétnejšie:

  • názov / meno
  • adresa / mesto
  • web stránka / e-mail
  • spôsob porušovania autorských práv

Hodnotu informácií z hľadiska ich ďalšej využiteľnosti ovplyvňuje faktor času - tzn. že aktuálnosť informácií je veľmi dôležitá k prijímaniu účinných opatrení.

Poskytnuté informácie pracovníci SZTAHFHPI o.z Nitra SR..vyhodnotia a budú riešiť vo vlastnej kompetencii alebo v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy. Za vašu pomoc pri odhaľovaní porušovania autorských práv vám vopred ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Diskusná téma: Porušovanie Ap.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok